Thailand Amulets 泰国佛牌

Pra Kring Avalokitesworn - Avalokiteshvara Bodhisattva in Sri Vichai...